Có nghĩa là hai sonhos

Chất lượng hoặc ý nghĩa của rắn hổ mang

Từ Freud đến các lý thuyết phân tâm học gần đây hơn, đến phiên dịch ngôn ngữ soperos semper teve...