Tâm lý pháp lý

Đặc điểm của lý thuyết quan liêu của Weber

Max Weber (1864 - 1920) foi hoặc nhà tạo giống nghiên cứu có hệ thống về quan liêu. Suas obsações...