Kiểm tra tính cách - 16 yếu tố (16 PF)

Kiểm tra tính cách - 16 yếu tố (16 PF) /

Một trong những bài kiểm tra được sử dụng nhiều nhất trong đánh giá tính cách là bài kiểm tra tính cách 16 yếu tố Cattell (còn được gọi là 16 PF). Cái này kiểm tra tính cách trực tuyến Mục tiêu chính của nó là mô tả các tính cách khác nhau của dân số thông qua phân tích giai thừa.

Theo nhà tâm lý học Cattell, mỗi yếu tố tính cách (nhạy cảm, trừu tượng, cởi mở để thay đổi ...) giống như một tác phẩm định hình cách chúng ta nhìn thế giới và ứng xử trong xã hội. các kiểm tra miễn phí và trực tuyến được trình bày dưới đây, là phiên bản song song của thử nghiệm Cattell đã nói ở trên và các thuộc tính số liệu của nó là tốt hoặc thậm chí tốt hơn so với thử nghiệm ban đầu.

¡Dám làm bài kiểm tra này 16 PF và khám phá xem bạn thế nào theo 16 yếu tố tính cách!

Các kết quả thu được trong các xét nghiệm này là chỉ định, vì chẩn đoán phải luôn được thực hiện bởi một nhà tâm lý học chuyên nghiệp.